Bedömning Företagsekonomi Specialisering 100P

Eleven använder Gymnasiearbetet GyA och Entreprenörskap UF, för att visa sina kunskaper i Företagsekonomi Specialisering där betygen spänner från F till A. 

Här finns en mall som visar hur GyA bedöms inom ramen Företagsekonomi Specialisering.

Kunskapskraven i Företagsekonomi Specialisering utgörs av:

- Företagens roll i samhället: UF - Hållbart företagande och kursen Internationell Ekonomi 100P.

- Grundläggande lagar och bestämmelser: UF behandlar bl.a. upphovsrätt och arbetsrätt.

- Innebörden av Företagsekonomiska begrepp: Inom ramen för GyA använder vi oss av de centrala begreppen.

- Företagsekonomiska metoder och teorier: Ett urval av teorier och metoder tas upp i både GyA och UF. 

- Företagsekonomiska frågeställningar: Ett flertal frågor driver arbetet i både GyA och UF.

- Sammanställning av information, resonemang och slutsatser samt argumentation. Detta bearbetas i GyA.

- Bedömning av informationens trovärdighet: Kritik källor är ett centralt område i GyA.

- Teknik för kommunikation, presentation och dokumentation: Erfordras i både GyA och UF.

- Egen förmåga: Ett krav i både GyA och UF.

Bedömningen är i allmänhet formativ och betyg borde alltid vara summativ.